Portfolio > TRASH ON TRASH

A Pillar of the Community
A Pillar of the Community
watercolor & enamel on recycled Styrofoam
15 ½” x 27”